Informujemy, iż uwzględniając czynniki niezależne od Spółdzielni wynikające z:

- uchwały nr 20/2020 Zarządu Spółki MPWiK SA Wrocław podwyższającej stawkę opłaty za odprowadzane wody opadowe lub roztopowe z 1,59 zł/m³ na 2,27 zł/m³
- uchwały nr XXV/665/20 Rady Miejskiej Wrocławia podwyższającej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 0,85 zł/m² powierzchni lokalu

mieszkalnego na 1,20 zł/m² w/w powierzchni oraz z 19,00 zł za osobę jeżeli na 1 mieszkańca przypada więcej niż 27 m² powierzchni lokalu do 25,50 zł za osobę
- uchwały nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia rozdział 13 regulującej zasady przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji oraz wzrostu cen środków do dezynsekcji i deratyzacji.

Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwałą :
- nr 05/08/20 ustaliła nowe stawki opłat miesięcznych za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w wysokości 0,08 zł/m²
- nr 06/08/20 ustaliła nową stawkę miesięczną za dezynsekcję pomieszczeń wspólnego użytku w wysokości 2 zł za lokal mieszkalny.

W związku z powyższym od dnia 01.09.2020r. obowiązywać będą nowe stawki opłat czynszowych:
- opłata za odprowadzanie wód opadowych 0,08 zł/m²
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1,20 zł/m² , 25,50 zł/osoby
- opłata za dezynsekcję pomieszczeń wspólnego użytku 2,00 zł za lokal mieszkalny.

Indywidualne naliczenia otrzymają Państwo do skrzynek korespondencyjnych.