STRONA GŁÓWNA arrow NASZE SPRAWY arrow Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania od 01.01.2010r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Jana III Sobieskiego

we Wrocławiu
51-200 Wrocław, ul Oleska 5

telefon 071- 34 55 600
tel/fax 071- 34 55 052
Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania od 01.01.2010r. Drukuj Email

Uchwała nr 10-12-2011 Rady Nadzorczej z dnia 15.12.2011r.

Uchwała nr 08/12/2013 Rady Nadzorczej z dnia 19.12.2013r.

Tekst jednolity Regulaminu zatwierdzony uchwalą Rady Nadzorczej nr 04/01/10 z dnia 28.01.2010r. zawierający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 06/12/09 z dnia 10.12.2009r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/01/10 z dnia 28.01.2010r.

Regulamin

rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową im. Jana III Sobieskiego a użytkownikami lokali 

 

I. Postanowienia ogólne

1. Podstawa prawna:

1.1. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. ( Dz.U. nr 54/97 poz. 348) z późniejszymi zmianami.

1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

1.3. statut Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu.

1.4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 119/03 poz. 1116)

1.5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74/99 poz. 836)

2. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach Spółdzielni.

3. Przez użytkownika lokalu rozumie się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, faktycznie użytkujące lokal mieszkalny lub użytkowy.

4. Przez nieruchomość rozumie się budynek lub dwa budynki zasilane z jednego źródła ciepła.

5. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy trwający od 01 stycznia do 31 grudnia.

II. Jednostki rozliczeniowe

1. Jednostką rozliczeniową przy rozliczaniu kosztów energii cieplnej jest:

1.1. metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu.

1.2. wskazanie elektronicznych podzielników kosztów c.o.

2. Powierzchnią użytkową lokalu jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania.

3. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu logii, pralni, suszarni i piwnic.

III. Podzielniki kosztów centralnego ogrzewania

1. Montaż podzielników, ich odczyt i dokonywanie rozliczeń wykonywane jest przez firmę, z którą została zawarta umowa.

2. Podzielniki kosztów c.o. montuje się na grzejnikach zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach lokalu.

3. Nie dokonuje się montażu podzielników kosztów c.o. na grzejnikach w łazienkach.

4. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:

4.1. udostępnienia mieszkania dla dokonywania montażu, kontroli, odczytu, naprawy lub wymiany podzielników kosztów c.o.,

4.2. zapewnienia swobodnego dostępu do grzejników,

4.3. ochrony urządzeń przez zniszczeniem,

4.4. niezwłocznego powiadomienia Spółdzielni o wadliwym działaniu, uszkodzeniu urządzeń lub naruszeniu plomb.

5. Przedstawiciele firmy rozliczeniowej muszą okazać w czasie wykonywania prac dokument identyfikacyjny i nie mają prawa pobierać żadnych opłat.

6. Odczyt dokonywany jest w obecności użytkownika lokalu. W przypadku nieobecności głównego użytkownika uznaje się, iż osoba przebywająca w jego lokalu jest przez niego upoważniona do podpisania kwitu odczytu.

7. Użytkownik lokalu każdorazowo potwierdza swoim podpisem zgodność dokonanych odczytów oraz sprawność podzielników kosztów c.o.. Odmowa podpisu na dokumencie odczytowym, spowoduje przyjęcie do rozliczenia ilości jednostek spisanych jednostronnie przez odczytującego.

8. O terminie odczytów użytkownicy są powiadamiani przez wywieszenie ogłoszeń na drzwiach wejściowych lub klatkach schodowych z 5 – dniowym wyprzedzeniem.

9. Jeżeli odczyt nie dojdzie do skutku z winy użytkownika, firma rozliczeniowa ustali drugi termin odczytu i powiadomi o nim zainteresowanych użytkowników.

10. W przypadku gdy odczyt nie dojdzie do skutku w drugim terminie z przyczyn leżących po stronie użytkownika, Spółdzielnia po uzgodnieniu z użytkownikiem lub zawiadomieniu listownym, zleci wykonanie odczytu w trzecim terminie i obciąży użytkownika dodatkowymi kosztami wynikającymi z tego zlecenia.

11. W przypadku gdy odczyt w trzecim terminie nie dojdzie do skutku, firma rozliczeniowa ustali za okres rozliczeniowy koszty zużycia energii cieplnej przypadające na nie odczytany lokal, według zasad określonych w cz. VI ppkt 1.1. niniejszego regulaminu.

12. Montaże uzupełniające podzielników kosztów c.o. przeprowadzone są na pisemny wniosek użytkownika lokalu. Koszt podzielników i ich montaż pokrywa wnioskodawca.

13. W przypadku pisemnego żądania użytkownika lokalu dokonania sprawdzenia prawidłowości wskazań podzielnika kosztów c.o., który nie sygnalizuje pracy w trybie awaryjnym, Spółdzielnia zleci wykonanie sprawdzenia tego urządzenia uprawnionej firmie. Jeżeli ekspertyza nie stwierdzi wadliwego działania podzielnika, kosztami wynikającymi z tego zlecenia obciążony zostanie użytkownik lokalu.

IV. Koszty energii cieplnej

1. Do kosztów wytwarzania ciepła w budynkach wyposażonych w kotłownie eksploatowane przez Spółdzielnię zalicza się:

1.1. koszt zakupu paliwa gazowego

1.2. koszt eksploatacji kotłowni – obejmujący koszt obsługi serwisowej, opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego, za przeglądy techniczne, monitoring, ochrony kotłowni.

1.3. koszty konserwacji kotłowni

2. Do kosztów wytwarzania ciepła nie mogą być zaliczone koszty remontu instalacji wewnętrznych w budynkach.

V. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania

1. Rozliczenie kosztów energii cieplnej na potrzeby c.o., w oparciu o odczyty podzielników zamontowanych na grzejnikach w poszczególnych lokalach mieszkalnych i użytkowych, dokonuje firma rozliczeniowa zgodnie z umową zawartą ze Spółdzielnią.

2. skreślony

3.Rozliczenia dokonywane są w obrębie poszczególnych nieruchomości.

4.Koszty ogrzewania poniesione przez Spółdzielnię w okresie rozliczeniowym, podlegają rozliczeniu na poszczególne kotłownie, wg własnego kosztu wytworzenia.

5. Łączne koszty energii cieplnej, po odliczeniu kosztów podgrzewania wody użytkowej w danej nieruchomości, przy rozliczeniu na poszczególnych użytkowników dzieli się na:

5.1. Opłatę stałą, wynikającą z faktycznie poniesionych z tego tytułu kosztów. Opłata stała dzielona jest proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.

5.2. Koszty zmienne stanowiące różnicę pomiędzy opłatą stałą a kosztami c.o., które dzielone są na :

a) koszty wspólne stanowiące 40 procent kosztów zmiennych, dzielone proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.

b) koszty zużycia, stanowiące pozostałą część kosztów zmiennych, dzielone są proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. z uwzględnieniem współczynników korygujących UF, zależnych od mocy grzejników, metody montażu, rodzajów podzielników a także indywidualnych współczynników redukcyjnych LAF, związanych z położeniem lokali w budynku.

6. Opłata stała obejmuje koszty stałe, ponoszone niezależnie od ilości pobranego ciepła, na rzecz dostawcy paliwa gazowego oraz koszty wymienione w cz. IV ppkt. 1.2., 1.3. niniejszego regulaminu. 5

7. Koszty wspólne obejmują koszty transportowych strat ciepła w budynku od kotła grzewczego do grzejników w lokalach oraz koszt ciepła zużytego na grzejnikach nieopomiarowanych (łazienki, suszarnie, klatki schodowe wieżowca).

8. Sporządzony wykaz współczynników korygujących dla poszczególnych lokali, może być korygowany w okresach następnych, wyłącznie w przypadkach zmian stanu technicznego budynku.

VI. Szczególne przypadki rozliczeń indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania

1. Przy rozliczeniu rocznym w lokalach w których użytkownik:

1.1. uniemożliwił dokonania odczytów podzielników kosztów c.o. przez odmowę udostępnienia lokalu, oraz w przypadkach wymienionych w cz. IX pkt 2 niniejszego regulaminu, ustala się koszty zużycia energii c.o. równe wysokości należnej rocznej zaliczki ustalonej wg zasad określonych w cz. VII pkt 2 niniejszego regulaminu, powiększonej o 250%.

1.2. zdemontował grzejnik w kuchni – do rozliczenia tego pomieszczenia przyjmuje się średnią wartość wskazań pozostałych podzielników w lokalu.

1.3. uzasadni w terminie do dnia 15 marca roku w którym wykonywane są odczyty, niemożliwość udostępnienia lokalu w okresie dokonywania odczytu podzielników kosztów, koszt zużytej energii cieplnej ustalony zostanie na podstawie średniego zużycia z trzech poprzednich okresów rozliczeniowych.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania podzielnika kosztów, z przyczyn niezależnych od użytkowania lokalu, wskazanie tego podzielnika, ustalony zostanie na podstawie średnich wskazań, z trzech okresów rozliczeniowych poprzedzających awarię.

3. W przypadku dokonania na wniosek użytkownika, w uzgodnieniu ze Spółdzielnią zmian w instalacji c.o. ( np. zmiana grzejników), firma rozliczeniowa dokona międzyodczytów podzielników kosztów c.o. oraz ich przemontowania na koszt tego użytkownika. Wszelkie zmiany w instalacji centralnego ogrzewania dokonane za zgodą Spółdzielni, winny być zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, najpóźniej do dnia 15 września, celem uzupełnienia danych dla firmy rozliczeniowej.

4. W przypadku zmiany użytkownika lokalu w okresie rozliczeniowym, bez dokonania międzyodczytu, rozliczenie będzie wykonane wg wskazań na podzielnikach dla użytkownika obejmującego lokal, który przejmuje zwrot lub dopłatę wynikające z rozliczenia końcowego za dany okres rozliczeniowy. Na wniosek stron można dokonać międzyodczytu podzielników kosztów c.o.

5. W przypadku przejęcia lokalu przez osoby bliskie, gdy osoba obejmująca lokal złoży w Spółdzielni stosowne oświadczenie, nie dokonuje się odczytów podzielników kosztów c.o. w celu rozliczenia użytkowników.

VII. Zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania

1. Przez cały okres rozliczeniowy, użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej na ogrzewanie lokali.

2. Wysokość opłat zaliczkowych zatwierdza Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, a do wiadomości użytkowników podawana jest ona na wydruku obowiązującego naliczenia składników opłaty czynszowej.

3. Wysokość miesięcznych zaliczek może ulegać zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego, w zależności od zmiany cen nośników energii cieplnej lub innych przyczyn związanych z wytwarzaniem i dostawą ciepła.

VIII. Wyniki rozliczenia rocznego

1. Rozliczenie kosztów energii cieplnej dokonywane jest raz w roku, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, najpóźniej do 30 czerwca.

2. Po dokonaniu rozliczenia rocznego, Spółdzielnia przekaże użytkownikowi indywidualne rozliczenie lokalu, zawierające rozliczenie kosztów oraz kwotę nadpłaty lub niedopłaty.

3. Jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się iż:

3.1. kwota wniesionych zaliczek jest wyższa od poniesionych kosztów, to powstała nadpłata zostaje zarachowana na poczet bieżących opłat czynszowych.

3.2. kwota wniesionych zaliczek jest niższa od kwoty kosztów wynikających z rozliczenia – to powstała niedopłata podlega jednorazowej wpłacie w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono rozliczenie.

3.3. na pisemny wniosek byłego użytkownika lokalu, złożony w terminie 2 miesięcy od daty dostarczenia rozliczenia, nadpłatę Spółdzielnia zwróci w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, po potrąceniu wymagalnych wierzytelności Spółdzielni.

3.4. w indywidualnych przypadkach użytkownik może wystąpić do Zarządu w ciągu 21 dni od daty otrzymania rozliczenia, o rozłożenie kwoty niedopłaty na raty.

4. Niedotrzymanie terminu wniesienia niedopłaty spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

5. Użytkownik może wnieść reklamacje do Zarządu Spółdzielni, dotyczącą rozliczenia, w terminie 21 dni od otrzymania indywidualnego rozliczenia lokalu. Reklamacje składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Spółdzielnia udzieli odpowiedzi, w oparciu o opinię merytoryczną firmy rozliczeniowej, w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

6. Odmowa przyjęcia rozliczenia przez użytkownika, jak również jego nieobecność w miejscu zamieszkania (np. pobyt za granicą) nie jest podstawą do przedłużenia terminu składania reklamacji.

7. Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje rozliczeń między stronami.

IX. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Spółdzielni o zaistniałych uszkodzeniach podzielnika kosztów, zaworu termostatycznego, instalacji c.o., a także o zerwanych lub uszkodzonych plombach.

2. Samowolna ingerencja w instalacje centralnego ogrzewania stanowi rażące naruszenie obowiązków użytkownika lokalu.

Za samowolną ingerencję uważa się:

2.1. niezgłoszone, mechaniczne uszkodzenie podzielnika kosztów,

2.2. zmianę istniejących zestawów grzejników w lokalu, bez zgody Spółdzielni,

2.3. usunięcie lub zmiana usytuowania zamontowanego podzielnika kosztów,

2.4. uszkodzenie lub zerwanie plomb,

2.5. każde inne działanie zmierzające do zafałszowania i uniemożliwienia indywidualnego rozliczenia kosztów c.o.,

2.6. wymianę grzejnika w lokalu bez zgłoszenia konieczności przełożenia podzielnika kosztów.

3. Uszkodzenia wynikłe z przyczyn niezależnych od użytkowania lokalu, Spółdzielnia usuwa nieodpłatnie.

4. Uszkodzenie wynikłe z winy użytkownika usuwane są na jego koszt.

5. Decyzję o rozpoczęciu, zakończeniu, przerwaniu lub wznowieniu ogrzewania podejmuje Zarząd Spółdzielni.

6. Traci moc „Regulamin rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu” uchwalony w dniu 02.01.2002r. przez Radę Nadzorczą Spółdzielni

7. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 02/04/06 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 28.03.2006r. i obowiązuje od okresu rozliczeniowego 2006r.

Sekretarz Przewodniczący                Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej

Jan Nosal                                           Ryszard Skonieczny

 

Tekst jednolity Regulaminu zawierający zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej nr 06/12/09 z dnia 10.12.2009r. oraz Uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/01/10 z dnia 28.01.2010r. zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28.01.2010r. nr 04/01//10. Tekst jednolity o którym mowa powyżej nie zawiera pkt 2 i pkt 3 uchwały Rady Nadzorczej nr 06/12/09 z dnia 10.12.2009r, które brzmią:

„pkt 2. Stosownie do uprawnień wynikających z cz. VII pkt 2 przedmiotowego Regulaminu rozliczeń kosztów c.o. Rada Nadzorcza Spółdzielni ustala wysokość miesięcznych opłat zaliczkowych dla lokali nieopomiarowanych w kwocie 7,35 zł.

pkt 3. Niniejsze zmiany wymienione w pkt 1 i 2 Uchwały nr 06/12/09 obowiązują od dnia 01.01.2010r.”

Sekretarz Przewodniczący                 Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej

Jan Nosal                                            Ryszard Skonieczny

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »Menu główne
STRONA GŁÓWNA
NASZE SPRAWY
WŁADZE
DOKUMENTY
PRZETARGI
HISTORIA
KONTO LOKATORA
KONTAKT
GALERIA

STRONA GłÓWNAWŁADZEKONTAKTGALERIA
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2008 - Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana III Sobieskiego
Powered by Joomla! - Copyright 2005-2008 - All Rights Reserved. Administrator strony: Sacer Południe