WZ – Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
  • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółdzielni sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Skład Rady Nadzorczej :

Mickiewicz Piotr - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Styś Karol - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Ilczyszyn Maria - Sekretarz Rady Nadzorczej
Bałtarowicz Ryszard - Członek Rady Nadzorczej
Jaroszewski Bartłomiej - Członek Rady Nadzorczej
Kała Wiesław - Członek Rady Nadzorczej
Stygar Renata - Członek Rady Nadzorczej

 
Zarząd

Zarząd Spółdzielni kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Skład Zarządu:

Piotr Strugała - Prezes Zarządu
Zbigniew Czajka - Zastępca Prezesa Zarządu
Elżbieta Chmiel - Członek Zarządu